Program Bezpieczne Miasto Chorzów 2018

2018-02-27 11:02 Programy Profilaktyczne

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.27.2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2018 roku
 


PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO CHORZÓW 2018”

Celem programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2018” jest kontynuacja oraz doskonalenie założeń i zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście. Obecny program nawiązuje w swojej treści do ustaleń Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/817/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa” oraz programu rządowego „Razem Bezpieczniej”.

REALIZACJA PROGRAMU:

1.WSPÓŁPRACA POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ I FIRM OCHRONY OSÓB
I MIENIA ORAZ INNYCH SŁUŻB W ZAKRESIE PREWENCJI I REAGOWANIA NA PRZESTĘPSTWA.
1.1.Doskonalenie zasad współpracy, reagowania i wzajemnego informowania się o zaistniałych przestępstwach i wykroczeniach oraz innych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Policję, Straż Miejską, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i firmy ochrony mienia działające na terenie miasta.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
1.2.Kontynuowanie współdziałania i współpracy Policji, Urzędu Miasta w tym Straży Miejskiej z firmami: FOSA, STEWARD SECURITY GROUP i innymi podmiotami w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
1.3.Kontynuacja wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych, w oparciu o aktualne analizy stanu zagrożenia.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.

2.POPRAWA SKUTECZNOŚCI PRACY KM POLICJI.
2.1.Dofinansowanie dodatkowych patroli w mieście.
Koszt: 40 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.2.Współpraca w realizacji programu „Bezpieczne życie”. 
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.3.Współpraca w realizacji programu „Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic”. 
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.4.Współpraca w realizacji programu „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
2.5.Nagrody dla Policjantów za ponadnormatywne osiągnięcia w  służbie.
Koszt: 30 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.6.Dofinansowanie z budżetu Miasta zakupu 2 oznakowanych radiowozów w kwocie 70 000 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.7.Zakup za kwotę 10 000 złotych laserowych mierników prędkości.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.8.Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych w ramach „Koalicji na rzecz bezpieczeństwa”. Koszt 15 000 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Uczestnicy Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. 
2.9.Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez wskazanie odpowiednim służbom miejsc niedostatecznie doświetlonych a także miejsc, 
w których wymagane jest prześwietlenie drzew i krzewów oraz  uzupełnienie 
i   naprawa znaków drogowych, tablic informacyjnych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
2.10.Udział przedstawicieli KM Policji w spotkaniach z mieszkańcami, wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
2.11.Współpraca w zakresie wykorzystania punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie miasta, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

3.POPRAWA SKUTECZNOŚCI PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ. 
3.1.Kontynuowanie zmotoryzowanych patroli Policji i Straży Miejskiej w na terenie miasta, w tym również na terenie Parku Śląskiego. 
Koszt paliwa: 60 000,00 złotych. 
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
3.2.Kontrole (zarówno patrole zmotoryzowane jak i piesze) Miasta pod kątem zachowania ogólnego ładu i porządku publicznego, szczególnie miejsc zagrożonych zjawiskami patologii społecznej w oparciu o aktualne analizy stanu zagrożenia.
Odpowiedzialny:
Komendant Straży Miejskiej.
3.3.Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych w ramach „Koalicji na rzecz bezpieczeństwa”. 
Odpowiedzialny:
Komendant Straży Miejskiej.
Uczestnicy Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa.
3.4.Systematyczne kontrole skwerów, zieleńców i parków w godzinach 08.00–21.00.
Odpowiedzialny:
Komendant Straży Miejskiej.
3.5.Przekazywanie odpowiednim służbom informacji dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń budowlanych, stanowiących niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia mieszkańców.
Odpowiedzialny:
Komendant Straży Miejskiej.
3.6.Doskonalenie organizacji pracy własnej, w kierunku skrócenia czasu podejmowanych interwencji. Reorganizacja pracy funkcjonariuszy w zakresie zintensyfikowania patroli zwłaszcza w godzinach popołudniowo- nocnych.
Odpowiedzialny:
Komendant Straży Miejskiej.

4.POPRAWA SKUTECZNOŚCI PRACY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 
4.1.Nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy KM PSP, w tym również dla prowadzących warsztaty w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.
Koszt: 40 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski PSP.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.2.Zakup umundurowania specjalnego (bojowego).
Koszt 20 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski PSP.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.3.Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych w ramach „Koalicji na rzecz bezpieczeństwa”.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski PSP.
Uczestnicy Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. 
4.4.Modernizacja pomieszczeń Komendy.
Koszt 250 000,00 złotych
Odpowiedzialny:
Komendant miejski PSP.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.5.Bieżąca obsługa techniczna Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.
Koszt 12 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski PSP.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.6.Prowadzenie działań kontrolno – rozpoznawczych w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach produkcyjno – magazynowych.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski PSP.
4.7.Organizacja wspólnych ćwiczeń w celu podniesienia sprawności i skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. 
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski PSP.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

5.POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.
5.1.Wycinka krzewów i prześwietlanie drzew w ramach umów na konserwację zieleni miejskiej.
Koszt: 100 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych.
5.2.Przebudowa płyty Rynku (wraz z jego zabudową). 
Koszt: 2 500 000 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych
5.3.Modernizacja placu zabaw na Placu Piastowskim, wraz z modernizacja elementów małej architektury wokół placu zabaw.
Koszt: 156 500 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych
5.4.Modernizacja placu zabaw w Parku Róż.
Koszt: 700 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych.
5.5.Modernizacja Placu Waryńskiego.
Koszt: 200 000 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych.
5.6.Modernizacja placu zabaw przy ul. Gdańskiej
Koszt: 120 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych.
5.7.Modernizacja skweru przy ul. Kasprowicza.
Koszt: 300 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych.
5.8.Systematyczne uzupełnianie i naprawa tablic informujących o zakazie picia alkoholu w parkach i na zieleńcach, zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw, zakazie wysypywania gruzu i śmieci a także kąpieli w stawach i fontannach.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych.
5.9.Modernizacja obiektu MORiS przy Pl. Powstańców (zmiana użytkowania pomieszczeń dla Wellness – Spa wraz z adaptacją pomieszczeń na podnajem powierzchni biurowych oraz zakup wyposażenia). 
Koszt: 5 266 000,00 złotych 
Odpowiedzialny:
Dyrektor MORiS.

6.ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA O RUCHU DROGOWYM.
6.1.Przebudowa ul. 3 Maja – etap I.
Koszt: 1 000 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUM.
6.2.Kontynuacja przebudowy centrum przesiadkowego w rejonie Rynku w Chorzowie – etap IV. Koszt: 2 500 000,00 złotych.
 Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.3.Wykonanie Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa -etap I.
Koszt: 5 000 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.4.Przedłużenie ul. Wschodniej- I etap.
Koszt: 1 800 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.5.Modernizacja ulic na Starym Osiedlu, budowa miejsc postojowych na ul. Skrajnej.
Koszt: 1 400 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.6.Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej wejście na kompleks rekreacyjny „Skałka” i „Amelung”.
Koszt: 300 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.7.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul Janasa do ul. K. Miarki.
Koszt: 300 000,00 złotych
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.8.Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja.
Koszt: 1 080 000,00 złotych
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.9.Koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót prowadzonych w pasie drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zminimalizowanie utrudnień i zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.10.Bieżące prowadzenie monitoringu nawierzchni ulic w celu skutecznego i możliwie szybkiego usuwania  zagrożeń w postaci ubytków w nawierzchniach.  
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.11. Bieżące prowadzenie monitoringu miejsc niebezpiecznych – aktualizacja mapy wypadków.  
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.

7.DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ZAPOBIEGAWCZE.
7.1.Organizowanie i przeprowadzanie kontroli szkół i przedszkoli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego - sprawdzenie przygotowania budynków i pomieszczeń pod względem wyposażenia i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji. 
7.2.Koordynowanie, a w razie potrzeby także inicjowanie spotkań przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
7.3.Bieżące monitorowanie pracy doradcy metodycznego pedagogów szkolnych, celem szybkiego reagowania na pojawiające się problemy współpracy ze służbami mundurowymi, sądem rodzinnym i instytucjami wspierającymi wychowanie.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komendant Miejski Policji.
7.4.Realizacji założeń programu  „PaT – profilaktyka a Ty”. 
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komendant Miejski Policji.
7.5.Realizacji założeń programów : „Z młodym kierowcą po doświadczenie”,
„Bezpieczna droga do szkoły”.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
7.6.Współdziałanie w realizacji działań profilaktyczno – edukacyjnych „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa”.
Odpowiedzialny:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Miejski PSP.
Komendant Straży Miejskiej.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie.
Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury.
Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Prezes Zarządu Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Dyrektor Parku Śląskiego.
Dyrektor Stadionu Śląskiego.
Dyrektorzy chorzowskich placówek oświatowych.
Dyrektorzy instytucji nadzorowanych przez Urząd Miasta Chorzów.
Proboszczowie chorzowskich parafii.
7.7.Zachęcanie dyrektorów szkół do organizowania przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
7.8.Inspirowanie dyrektorów do corocznego przeprowadzania diagnozy poczucia bezpieczeństwa w szkołach i dostosowania programów profilaktycznych do zmieniających się okoliczności i potrzeb - szczególnie w celu zapobiegania zjawiskom agresji, przemocy, cyberprzemocy i narkomanii (w tym zażywania dopalaczy).
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
7.9.Organizowanie w szkołach konkursów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz egzaminów na kartę rowerową.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komendant Miejski Policji.
7.10.Monitorowanie pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie współpracy ze szkołami oraz wspierania kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Edukacji.
7.11.Realizacja w klasach II Szkół Podstawowych programu „Bezpieczne Życie”.
Koszt: 26 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektorzy Szkół Podstawowych.
Komendant Miejski PSP.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
7.12.Realizacja w klasach 7 Szkół Podstawowych programu „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”.
Koszt: 30 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektorzy Szkół Podstawowych.
Doradca Metodyczny Pedagogów Szkolnych w Chorzowie.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Komendant Miejski PSP.
Komendant Miejski Policji
Komendant Straży Miejskiej.
Ruch Chorzów S.A.
7.13.Organizacja kursu samoobrony dla kobiet. Planowany koszt 2 500,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
7.14.W ramach programu „NIE DLA CZADU” prowadzenie kampanii informacyjnej w lokalnych środkach masowego przekazu. 
Odpowiedzialny.
Komendant Miejski PSP.
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
7.15.Przeprowadzenie przez administracje budynków mieszkalnych corocznej kontroli stanu technicznego:
•instalacji i urządzeń gazowych,
•instalacji elektrycznej,
•instalacji odgromowej,
•przewodów kominowych i wentylacyjnych,
•hydrantów, instalacji wodociągowej i p. poż.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.16.Przeprowadzanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń na osiedlowych placach zabaw, zakup nowych urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.17.Prowadzenie bieżących przeglądów osiedli, a także : 
•naprawa i wykonanie nowych chodników, nawierzchni dróg oraz remonty nawierzchni podwórek,
•naprawa stopni schodowych, 
•naprawa ogrodzeń, 
•konserwacja i naprawa podświetlanej numeracji budynków, 
•oświetlenie klatek schodowych, piwnic oraz terenu zewnętrznego,
•deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja budynków (piwnie, zsypy),
•usuwanie przedmiotów ponadgabarytowych, wywóz gruzu,
•prowadzenie w okresie zimowym działań związanych z mechanicznym odśnieżaniem osiedli, usuwaniem nawisów śnieżnych. 
•prowadzenie w okresie zimowo –wiosennym wycinki drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.18.Prześwietlenie i wycinka drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia, nasadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie znaków informujących o zakazie wyprowadzania psów.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.19.Zapewnienie drożności osiedlowych dróg pojazdom uprzywilejowanym, 
kontrola stanu technicznego wejść do budynków, zabezpieczenie pomieszczeń ogólnodostępnych w celu ochrony mienia przed kradzieżą. Remonty parkingów i dróg osiedlowych, w tym również wykonanie nowych miejsc postojowych.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.20.Pozyskanie dodatkowych środków finansowych celem objęcia jak największej liczby osób bezrobotnych różnymi formami wsparcia. Dalsza aktywizacja osób bezrobotnych (w szczególności osób poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, a także osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet), w tym realizacja założeń Programu Aktywizacja i Integracja. Zwiększenie liczby indywidualnych porad zawodowych ukierunkowanych na wzbudzenie motywacji do podjęcia pracy. 
Przygotowanie i realizacja programów dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

8.WŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW MIASTA DO DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
8.1.Organizowanie informacyjnych spotkań mieszkańców z Prezydentem Miasta.
 Odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Straży Miejskiej.
Komendant Miejski PSP.
8.2.Organizowanie spotkań mieszkańców miasta z przedstawicielami Rady Miasta w ramach cotygodniowego Dyżuru Radnego.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Kancelarii Prezydenta i Rady Miasta.
8.3.Aktywizacja mieszkańców miasta w działania służące poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Odpowiedzialny:
Uczestnicy Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa.
8.4.Zamieszczanie na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych lub na stronie internetowej informacji o telefonach do dzielnicowego: Policji, Straży Miejskiej, wykazu telefonów alarmowych i awaryjnych. 
Współpraca z funkcjonariuszami KMP i SM w zakresie informowania o zaistniałych incydentach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z patologiami.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
8.5.Zamieszczanie na tablicach ogłoszeń informacji o terminach i miejscu organizowania otwartych spotkań mieszkańców z członkami Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta, przedstawicielami Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, MZUiM oraz Zarządców Zasobów Mieszkaniowych.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
8.6.Organizowanie oraz udział w debatach społecznych z mieszkańcami.
Odpowiedzialny:
Komendant Miejski Policji.
8.7.Współpraca z służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie wzajemnego informowania o zaistniałych w zasobach mieszkaniowych wydarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
Odpowiedzialny:
Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Miejski PSP.
Komendant Straży Miejskiej.

9.DZIAŁANIA NA RZECZ REAGOWANIA W PRZYPADKU NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ, WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ LUB AWARII.
9.1.Doskonalenie działania Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.2.Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta. 
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.3.Koordynacja działań mających na celu zapewnienie kompleksowej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach kryzysowych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
9.4.Utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Odpowiedzialny:
Skarbnik Miasta.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zarządzania Kryzysowego.
9.5.Przekazywanie informacji o zagrożeniach oraz sposobach zachowania i zasadach reagowania sytuacji zagrożenia.
Odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

10.PROMOCJA PROGRAMU „BEZPIECZNE MIASTO 2018”.
10.1.Przekazywanie do mediów materiałów informacyjnych, a także informacji w zakresie przedsięwzięciach podejmowanych i realizowanych w ramach Programu.
Odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
10.2.Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Chorzowa informacji o spotkaniach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w mieście. Przygotowanie i rozesłanie do mediów informacji prasowych dotyczących organizowanych spotkań.
Odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
10.3.Popularyzacja w prasie i mediach lokalnych informacji propagujących bezpieczne postawy, właściwe sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia. Prezentowanie w mediach informacji o aktualnych zagrożeniach, a także działaniach i osiąganych wynikach Policji w tym zakresie.
Odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Komendant Miejski Policji.
Komendant Miejski PSP.


              
        


  Prezydent Miasta Chorzów
 /-/ Andrzej Kotala 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.