Program Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa

2018-03-01 14:03 Programy Profilaktyczne

Załącznik do uchwały Nr XLIII/817/17
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 listopada 2017 r.

Program „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa”
Kluczową potrzebą człowieka jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
W sensie indywidualnym bezpieczeństwo rozumiane jest subiektywnie, natomiast
w aspekcie życia we wspólnocie, jaką jest społeczność lokalna, niezbędne jest
zachowanie równowagi między obiektywnymi zagrożeniami występującymi w jej
otoczeniu, a subiektywną oceną. Dlatego też tak ważne są działania mające na celu
edukację lokalnych społeczności w perspektywie realnych zagrożeń i kształtowanie
postaw mających na celu prawidłowe funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia.
Monitorowanie i formowanie komunikacji na linii jednostka - społeczność
lokalna jest niezbędne w celu tworzenia warunków do poprawy jakości życia w danej
społeczności. Drugą ważną kwestią jest ochrona lokalnej wspólnoty zarówno przed
negatywnymi zdarzeniami jak i wykluczeniem społecznym. Tak rozumiane
bezpieczeństwo oznacza prawidłowe współdziałanie samorządu, służb mundurowych,
innych instytucji czy podmiotów. Wymaga to zaangażowania także mieszkańców
w tworzenie warunków do bezpiecznego życia w swoim środowisku. W tym aspekcie
bezpieczeństwo rozumiane jest nie tylko jako brak zagrożeń wynikających z działań
o charakterze przestępczym, katastrof, zagrożeń pożarowych, w ruchu drogowym czy
w związku z organizacją imprez o charakterze masowym. To przede wszystkim
aktywne, stałe i wielowymiarowe współdziałanie administracji, służb mundurowych,
instytucji i mieszkańców we wspólnej pracy polegającej na przeciwdziałaniu różnego
rodzaju zagrożeniom. Tylko mieszkaniec partycypujący w zarządzaniu
Załącznik do uchwały Nr XLIII/817/17
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 listopada 2017 r.
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 2
bezpieczeństwem lokalnym gwarantuje współtworzenie optymalnego systemu
bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.
Program „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa” jest przewodnikiem
po sposobach organizacji lokalnego systemu bezpieczeństwa, określa ramy współpracy
wszystkich uczestników systemu, ich aktywizacji, wskazuje narzędzia do jego
tworzenia. Za podstawowe i najważniejsze zadanie uznaje się współpracę z lokalną
społecznością w celu przeciwdziałania zagrożeniom, monitorowanie stanu
bezpieczeństwa w mieście i działania o charakterze aktywizacyjnym i profilaktycznym
w celu kształtowania prawidłowych postaw. Nie wyklucza to realizacji innych działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także zaangażowania innych podmiotów oraz
realizacji dodatkowych inicjatyw.
Cele i założenia programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
Program „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa zakłada współdziałanie
i aktywność na wielu polach administracji samorządowej, służb mundurowych,
instytucji i mieszkańców. Zakłada możliwość realizacji innych inicjatyw
obywatelskich i instytucjonalnych, które wpisują się w założenia programu.
Głównymi celami programu są:
działania profilaktyczne mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw
w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem rozumianym, jako bezpieczeństwo
w lokalnej społeczności;
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 3
działania zmierzające do stworzenia optymalnej współpracy między administracją
samorządową, służbami mundurowymi, instytucjami i mieszkańcami w celu
stworzenia prawidłowo funkcjonującego lokalnego systemu bezpieczeństwa;
współpraca w zakresie zwalczania zagrożeń szczególnie dotykających lokalną
społeczność (głównie zagrożenia życia, zdrowia i mienia - także tego wspólnego);
współpraca w zakresie monitorowania, analizowania zagrożeń i tworzenia
wspólnych planów ich zwalczania;
kształcenie w społeczności lokalnej poczucia aktywnej partycypacji
w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa;
kreowanie współpracy ze wszystkimi uczestnikami lokalnego systemu
bezpieczeństwa w celu podnoszenia kultury bezpieczeństwa i promocji
pozytywnego wizerunku podmiotów za nie odpowiadających.
Organizacja wspólnych patroli Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w celu
poprawy bezpieczeństwa w Chorzowie
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 4
Dofinansowanie i wsparcie w zakresie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji
w Chorzowie oraz podległych jednostek, Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Usprawnienie działań w sytuacjach kryzysowych
Poprawa stanu epidemiologicznego, sanitarnego, zdrowia i środowiska naturalnego
w Chorzowie
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w celu zapobiegania patologiom społecznym
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 5
Obszary występowania zagrożeń
Właściwie każda aktywność człowieka rozumiana indywidualnie jak i ta
grupowa może nieść za sobą ryzyko wystąpienia zagrożeń. Dlatego w lokalnej
społeczności niezbędne jest monitorowanie obszarów, w których ryzyko wystąpienia
zagrożeń jest największe.
Ze względu na specyficzne położenie Chorzowa w centrum aglomeracji (co powoduje
ryzyko wystąpienia zagrożeń wynikających ze stałego przenikania się lokalnych
społeczności) obszarami, które należy wyróżnić w aspekcie możliwości wystąpienia
zdarzeń zagrażających szeroko rozumianemu bezpieczeństwu są:
Miejsca publiczne i miejsce zamieszkania
To w tych obszarach uczestnicy lokalnego systemu bezpieczeństwa są szczególnie
narażeni na działania o charakterze przestępczym, wykluczenie społeczne związane
z wiekiem, przeszkodami architektonicznymi, na zagrożenia pożarowe, związane
z bezpieczeństwem ekologicznym, bezpieczeństwem w sieci i.t.p.
W tym obszarze niezbędne są działania polegające m.in. na:
- analizie zagrożeń i tworzeniu map potrzeb poprzez stały kontakt z lokalną
społecznością z wykorzystaniem narzędzi taki jak: spotkania, debaty, warsztaty,
wywiady, ankiety itp.
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 6
- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących poprawie
bezpieczeństwa;
- edukacja w zakresie ochrony danych osobowych i kształtowanie bezpiecznych
postaw w aspekcie funkcjonowania w miejscu zamieszkania i w określonej
przestrzeni publicznej;
- promowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zagrożeń wynikających
z wykluczenia społecznego, poprzez inicjowanie działań zmierzających do
tworzenia bezpiecznej architektury, odpowiedniego oznakowania, upowszechnianie
idei sąsiedzkiej pomocy, tworzenie i wspieranie lokalnych grup samoobrony itp.;
- wsparcie projektów zmierzających do tworzenia miejsc aktywnego i twórczego
spędzania czasu tak w miejscu zamieszkania jak i szeroko rozumianej przestrzeni
publicznej;
- aktywne wsparcie działań profilaktycznych w miejscach będących ośrodkami
kulturalnymi, edukacyjnymi czy sportowymi nie tylko poprzez niwelowanie
zagrożeń (w tym wykroczeń czy przestępstw), ale tworzenie zespołów aktywnej
partycypacji w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa;
- wsparcie wszystkich działań zmierzających do promocji prawidłowych postaw
i niwelowaniu zagrożeń wynikających z agresywnych zachowań, oszustw,
celowych zniszczeń itp.;
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji w zakresie wsparcia rodziny,
w tym przemocy w rodzinie, problemów wynikających z uzależnień itp.
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 7
Ruch drogowy i komunikacja publiczna
To szczególny obszar w lokalnym systemie bezpieczeństwa, gdyż właśnie uczestnicy
ruchu drogowego i komunikacji publicznej są szczególnie narażeni na zdarzenia, które
mogą powodować konsekwencje dla życia, zdrowia czy utraty mienia.
W tym obszarze niezbędne są działania polegające m.in. na:
- edukacji w zakresie zagrożeń i prawidłowego zachowania na drodze
i w komunikacji publicznej;
- współpraca w celu eliminacji miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze;
- współpraca w celu poprawy infrastruktury drogowej;
- podejmowanie szeroko rozumianych działań profilaktycznych w zakresie promocji
bezpiecznych zachowań na drodze i w komunikacji publicznej;
- tworzenie materiałów informacyjnych dla lokalnej społeczności w w/w zakresie.
Internet
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Badań Opinii Społecznej
ponad 65 % Polaków korzysta z internetu. W tym w grupie wiekowej 18 - 24 prawie
100 % osób korzysta z internetu, natomiast w grupie powyżej 65. roku życia poniżej
25 %. Oznacza to, że internet to głównie medium młodych. Choć korzystanie z sieci
ma swoje plusy (za jej pośrednictwem można docierać do szerokiego grona
odbiorców), to jest też środowiskiem niebezpiecznym: nie tylko dla tych, którzy
umiejętnie korzystają z tego narzędzia, ale i dla tych starszych, którzy poprzez brak
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 8
dostępu do internetu są narażeni na wykluczenie społeczne. W Chorzowie to o tle
ważny aspekt, iż ponad 28 000 mieszkańców ukończyło 60. r. życia.
W tym obszarze niezbędne są działania polegające m.in. na:
- działaniach profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie bezpiecznego korzystania
z internetu;
- opracowywanie materiałów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych
mediów;
- kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie ochrony wizerunku w sieci, praw
autorskich itp.
Struktura organizacyjna
KOORDYNATORZY PROGRAMU
Koordynatorami i liderami programu są: Prezydent Miasta Chorzów i Komendant
Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
W imieniu Prezydenta Miasta Chorzów zadania koordynatora realizują
- Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Zadania:
- koordynacja i nadzór nad realizacją projektu;
- tworzenie harmonogramów prac, dokumentów itp.;
- obsługa administracyjna;
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 9
- koordynacja działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych; -
obsługa promocyjna projektu;
LIDERZY KLUCZOWI
Są odpowiedzialni za poszczególne zakresy projektu:
- szkolenia i warsztaty;
- organizację akcji społecznych;
- tworzenie materiałów informacyjno - edukacyjnych;
- koordynacja działań w zakresie tworzenia narzędzi komunikowania się
wewnętrznego i zewnętrznego;
- organizacja konsultacji społecznych i dyżurów;
Liderami kluczowymi programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa”
są:
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej;
- wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie;
- Straż Miejska;
- SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie;
- Chorzowskie Centrum Kultury;
- Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa;
- chorzowskie parafie;
- Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
- Park Śląski;
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 10
- Stadion Śląski;
- szkoły funkcjonujące w Chorzowie na każdym poziomie edukacji;
- instytucje nadzorowane przez Urząd Miasta Chorzów;
Wraz z rozwojem programu dopuszcza się pozyskiwanie kolejnych liderów
kluczowych za zgodą koordynatorów.
LIDERZY INDYWIDUALNI
Są odpowiedzialni za realizację szczegółowych zadań wynikających
z harmonogramu realizacji programu.
Realizować będą szczegółowe programy, które stanowić będą plany pracy w ramach
„Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa” na dany rok.
Przykładem może być organizacja warsztatów dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, gdzie liderem indywidualnym będzie szkoła, w której będą się
odbywać.
MIESZKAŃCY
Uczestnikami i odbiorcami programu są wszyscy mieszkańcy Chorzowa.
Id: F8AE4509-6160-4870-B916-ADD9657BE584. Podpisany Strona 11
Czas trwania i finansowanie programu
Zakłada się, że czas trwania programu powinien wynosić pięć lat od dnia jego
uchwalenia. Program ma być realizowany w oparciu o:
- środki przyznane przez gminę na działania zawarte w programie;
- wkład własny uczestników programu;
- środki zewnętrzne.
Monitoring i ewaluacja programu
Zakłada się monitorowanie efektów realizacji programu zgodnie z ustalonym
harmonogramem w tym sprawozdawanie przez Prezydenta Miasta do końca stycznia
każdego roku na podstawie informacji uzyskanych od liderów programu.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.