Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

2017-09-10 18:04 Zgłoś zdarzenie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów OR. 212.2015 na terenie miasta funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Miejscem pełnienia całodobowej służby dyżurnej Centrum jest budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie tel. 32-241-10-49 lub 32-41-65-987

Do zadań Centrum należy:

1.    Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
2.     Współpraca  z  WCZK  i  z  centrami  zarządzania  kryzysowego  miast sąsiednich.
3.     Koordynowanie  działań  prowadzonych  w  czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych,  w  czasie  obowiązywania  jednego ze stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA), stanu klęski  żywiołowej   i  innych  stanów nadzwyczajnych.
4.     Współdziałanie  z  Policją,  Strażą  Pożarną  oraz  Strażą Miejską w zakresie realizacji zadań na rzecz ochrony ludności.
5.      Współdziałanie   z   podmiotami   prowadzącymi   akcje  ratownicze, poszukiwawcze,    humanitarne   oraz  przy  eliminacji  bieżących  zagrożeń występujących na terenie miasta.
6.      Współdziałanie   ze   służbą   dyspozytorską   zakładów   pracy  (w szczególności dużego i zwiększonego ryzyka) oraz operatorami infrastruktury krytycznej.
7.     Współpraca  z  podmiotami, z którymi zawarto porozumienia na wypadek konieczności usuwania skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym.
8.    Współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
9.       Koordynacja    działań    związanych    z   udzieleniem   wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym i ich bliskim.
10.     Współdziałanie z OPS w zakresie doraźnej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze kryzysowym.
11.     Współdziałanie  z  PINB  w  zakresie  realizacji  zadań związanych z występowaniem zagrożeń i katastrof budowlanych.
12.     Współdziałanie  z  MZUiM  w  zakresie  realizacji zadań związanych z usuwaniem  przyczyn,  a  także  skutków  zdarzeń  drogowych oraz w zakresie realizacji akcji zima.
13.      Koordynowanie   działań   związanych  z  odłowem  dzikich  zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi.
14.    Obsługa Centrum Obserwacji w ramach Systemu Monitoringu. Szczegółowe informacje precyzujące zadania a także zakres działania Centrum Obserwacji  Systemu  Monitoringu  znajdują  się w Instrukcji Funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Chorzów stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
15.     Powiadamianie  w trybie alarmowym wskazanych przez Prezydenta Miasta pracowników Urzędu Miasta o konieczności stawienia się w miejscu pracy.
16.     Pozyskiwanie  na  bieżąco informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo w mieście.
17.     Analizowanie  sytuacji  zagrożeń  na  terenie  miasta  na  podstawie pozyskiwanych  informacji  od  podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz   stanowisk   dyspozytorskich   służb   komunalnych,   energetycznych, gazowniczych i innych.
18.      Przyjmowanie   i  przekazywanie  do  realizacji  właściwym  służbom informacji nt. awarii i uszkodzeń infrastruktury w mieście.
19.     Przyjmowanie  informacji o innych nieprawidłowościach występujące na terenie  miasta,  które  po  zarejestrowaniu będą przekazywane do podmiotów zgodnie z właściwością.
20.     Nadzór  nad  funkcjonowaniem  Systemu  Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
21.    Uruchamianie określonych procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowanie działań służb ratowniczych.
22.      Obsługa   aplikacji   internetowej   –  Monitoring  Drogowej  Trasy Średnicowej.
23.    Dokumentowanie podejmowanych czynności w tym:
1)    prowadzenie w systemie CAR dobowego i doraźnego raportowania do WCZK,
2)    opracowywanie i przekazywanie raportów zbiorczych o sytuacji w mieście a także raportów opisowych z ważnych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w  mieście  do  Prezydenta Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych oraz  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i Ochrony Ludności, (na podstawie danych  otrzymanych  z  Komendy  Miejskiej  PSP, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb dyspozytorskich),
3)    prowadzenie dziennika działania służby dyżurnej MCZ,
4)    sporządzanie raportu z przebiegu dyżuru, zgodnie z wzorem nr 1,
5)    sporządzanie notatki służbowej zgodnie z wzorem nr 2,
a)     notatkę  wymienioną w ust. 23 pkt. 5. pracownicy Centrum sporządzają na bieżąco i odnotowują w niej wydarzenia związane z przebiegiem dyżuru,
b)     w  razie konieczności notatka jest przekazywana za potwierdzeniem do dalszego  wykorzystania  służbowego  przez  Straż  Miejską  lub  Policję  w prowadzonych postępowaniach.
24.     Przekazywanie przełożonym oraz Rzecznikowi Prasowemu, informacji nt. występujących  na  terenie miasta zdarzeń związanych z zagrożeniem zdrowia, życia i mienia mieszkańców.
25.      Współdziałanie  z  Biurem  Prasowym  UM  w  zakresie  przekazywania bieżących   informacji  na  temat  awarii  ciepłowniczych,  energetycznych, wodno–kanalizacyjnych  występujących  w  mieście, ograniczeniach w dostawie w/w mediów oraz prognozowanych zagrożeniach (meteo).
26.     Gromadzenie  w bazach danych informacji o zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
27.    Udzielanie osobom kontaktującym się z Centrum podstawowych informacji nt. zachowania się w sytuacji kryzysowej."


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.