Program Bezpieczne Miasto Chorzów 2022

2022-02-10 10:02 Programy Profilaktyczne

                                                                                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr OR.26.2022
        Prezydenta Miasta Chorzów
         z dnia 31 stycznia 2022 roku
 


PROGRAM
„BEZPIECZNE MIASTO CHORZÓW 2022”

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2022” jest kontynuacja oraz doskonalenie założeń i zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście. Obecny program nawiązuje w swojej treści do ustaleń Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/817/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa” oraz programu rządowego „Razem Bezpieczniej”.

REALIZACJA PROGRAMU:


1.    WSPÓŁPRACA POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ I FIRM OCHRONY OSÓB
I MIENIA ORAZ INNYCH SŁUŻB W ZAKRESIE PREWENCJI I REAGOWANIA NA PRZESTĘPSTWA.
1.1.    Doskonalenie zasad współpracy, reagowania i wzajemnego informowania się o zaistniałych przestępstwach i wykroczeniach oraz innych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Miejski PSP.
    Komendant Straży Miejskiej.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
1.2.    Kontynuowanie współdziałania i współpracy Policji, Urzędu Miasta w tym Straży Miejskiej z firmami ochrony mienia i innymi podmiotami w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.
1.3.    Kontynuacja wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych, w oparciu o aktualne analizy stanu zagrożenia.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.


2.    DOSKONALENIE DZIAŁAŃ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI.
2.1.    Przekazanie z budżetu miasta środków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji.
Koszt: 25 000 złotych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.2.   Dofinansowanie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów. 
Koszt: 10 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
2.3.    Współpraca w realizacji programu „Bezpieczne życie”. 
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
    Komendant Miejski Policji.
2.4.    Współuczestnictwo przedstawicieli KM Policji w spotkaniach z mieszkańcami, wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także uczestnictwo w debatach społecznych. Popularyzacja w prasie i innych mediach lokalnych informacji propagujących sposoby właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, informacji o zagrożeniach oraz działaniach chorzowskiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji,
    Koordynatorzy i uczestnicy programu Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa.
2.5.    Współpraca w zakresie wykorzystania monitoringu miejskiego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
    Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.
    Dyrektor MZUiM.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.

3.    DOSKONALENIE DZIAŁAŃ KOMENDY STRAŻY MIEJSKIEJ. 
3.1.    Kontynuowanie zmotoryzowanych patroli Policji i Straży Miejskiej w na terenie miasta, w tym również na terenie Parku Śląskiego. 
Koszt paliwa: 48 000,00 złotych. 
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.
3.2.    Kontrole (zarówno patrole zmotoryzowane jak i piesze) Miasta pod kątem zachowania ogólnego ładu i porządku publicznego, szczególnie miejsc zagrożonych zjawiskami patologii społecznej w oparciu o aktualne analizy stanu zagrożenia.
Odpowiedzialny:
    Komendant Straży Miejskiej.
3.3.    Systematyczne kontrole skwerów, zieleńców i parków w godzinach 08.00–21.00.
Odpowiedzialny:
    Komendant Straży Miejskiej.

3.4.    Przekazywanie odpowiednim służbom informacji dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń budowlanych, stanowiących niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia mieszkańców.
Odpowiedzialny:
    Komendant Straży Miejskiej.
3.5.    Doskonalenie organizacji pracy własnej, w kierunku skrócenia czasu podejmowanych interwencji. Reorganizacja pracy funkcjonariuszy w zakresie zintensyfikowania patroli zwłaszcza w godzinach popołudniowo- nocnych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Straży Miejskiej.

4.    DOSKONALENIE DZIAŁAŃ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 
4.1.    Nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy KM PSP.
Koszt: 40 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski PSP.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.2.    Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów bojowych.
Koszt : 25 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski PSP.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.3.    Bieżąca obsługa techniczna Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.
Koszt 12 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski PSP.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.4.    Zakup sprzętu na potrzeby Komendy.
Koszt 120 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski PSP.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
4.5.    Prowadzenie działań kontrolno – rozpoznawczych w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach produkcyjno – magazynowych.
 Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski PSP.
4.6.    Organizacja wspólnych ćwiczeń w celu podniesienia sprawności i skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. 
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski PSP.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

5.    POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.
5.1.    Wycinka krzewów i prześwietlanie drzew w ramach umów na konserwację zieleni miejskiej.
Koszt: 300 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.


5.2.    Realizacja zadania dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania - wymiana pieców. Koszt: 2 000 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.
5.3.    Likwidacja zapożarowanej hałdy przy ul. Łagiewnickiej – realizacja zadania przewidziana w latach 2021 – 2023.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.
5.4.    Systematyczne uzupełnianie i naprawa tablic informujących o zakazie picia alkoholu w parkach i na zieleńcach, zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw, zakazie wysypywania gruzu i śmieci a także kąpieli w stawach i fontannach.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.
5.5.    Usuwanie awarii i przeprowadzanie remontów:
-    w szkołach specjalnych. Koszt : 240 781,00 złotych,
-    w szkołach podstawowych. Koszt : 170 145,00 złotych,
-    w szkołach ponadpodstawowych. Koszt : 289 536,00 złotych,
-    w przedszkolach. Koszt : 39 451,00 złotych,
-    w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach. Koszt : 48 058,00 złotych.
-    w obiektach sportowych. Koszt : 54 598,00 złotych.
-    dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Koszt : 250 000,00 złotych,
-    usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno-sportowej. Koszt : 211 905,17 złotych. 
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.6.    Opracowanie projektu i realizacja termomodernizacji noclegowni przy ul. Katowickiej 190 –II etap.
Koszt : 1 253 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.7.    Realizacja inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego:
-    modernizacja skweru przed SP nr 14 – I i II etap. Koszt : 592 000,00 złotych,
-    budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 13. Koszt : 366 000,00 złotych,
-    budowa mini amfiteatru -  Teatralny przystanek na Klimzowcu. 
Koszt : 365 000,00 złotych,
-    budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12. 
Koszt : 105 000,00 złotych,
-    modernizacja placu ogrodu Przedszkola nr 21. Koszt : 365 000,00 złotych,
-    remont sali akrobatycznej  DOSiR SOKOLNA. Koszt : 68 000,00 złotych,
-    budowa skateparku w Maciejkowicach. Koszt : 366 000,00 złotych,  
-    budowa parku rekreacji - kręgielnia, szachy, minigolf - gry plenerowe. 
Koszt : 244 000,00 złotych,
-    modernizacja Amelungu - wymiana nawierzchni ścieżek, nowe ławki solarne z hotspotem. Koszt : 265 000,00 złotych,
-    budowa mini parku linowego przy ul. Skrajnej. Koszt : 350 000,00 złotych, 
-    budowa sterfy sportowej przy SP nr 12, w tym modernizacja istniejącej infrastruktury. Koszt : 366 000,00 złotych,
-    budowa placu zabaw przy ul. Lwowskiej. Koszt : 353 394,00 złotych,
-    remont łazienek, szatni i pomieszczeń gospodarczych w sali przy ul. Powstańców 68 w ramach zadania  OD JUNIORA DO SENIORA. 
Koszt : 365 000,00 złotych,
-    budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej. Koszt : 73 800,00 złotych,
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych. 
5.8.    Budowa drogi pożarowej przy budynku SP nr 1. Koszt : 650 732,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.9.    Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 23. 
Koszt : 103 350,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.10.    Zagospodarowanie terenu "Doliny Górnika". Koszt : 100 000 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.11.    Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Koszt : 250 000 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.12.    Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji : Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. 
Koszt : 5 015 987złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.
5.13.    Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu monitoringu na obiekcie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
Koszt: 50 000,00 złotych 
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MORiS.
 5.14. Modernizacja wież oświetleniowych wraz z montażem czujników odchyleń na podstawie ekspertyzy oceny stanu technicznego na obiekcie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
Koszt: 340 000,00 złotych 
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MORiS.
5.15. Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta (w oparciu o analizy prowadzone przez przedstawicieli zespołu ds. budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Chorzów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności).
Przeniesienie punktów montażu kamer ze skrzyżowania ulic: 3-go Maja, Janasa i Styczyńskiego w rejon Parku Hutników.
Koszt: 80 000,00 złotych 
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

6.    ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA O RUCHU DROGOWYM. 
6.1.    Przebudowa ul. 3 Maja – kontynuacja prac z 2021r.
Koszt całkowity : 28 858 931,56 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUM.


6.2.    Przebudowa ul. Hajduckiej – kontynuacja prac z 2021r.
Koszt całkowity : 7 068 923,64 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.3.    Przebudowa ul. Powstańców – kontynuacja prac z 2021r.
Koszt całkowity : 4 059 238,20 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.4.    Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców.
Koszt całkowity : 44 969 014,97 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.5.   Budowa drogi dojazdowej do ul. Sztygarskiej. 
Koszt: 400 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.6.    Budowa w ramach Budżetu Obywaletskiego 2020 Alejki Obserwatorów Przyrody – ul. Kościuszki (dokończenie prac).
Koszt: 263 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.7.    Budowa parkingu przy ul. Ryszki.
Koszt: 300 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.8.    Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Gałeczki.
Koszt całkowity : 800 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.9.    Przedłużenie ul. Poniatowskiego.
Koszt: 1 100 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.10.    Budowa parkingu przy ul. Piotra.
Koszt: 44 705,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.11.    Przedłużenie ulicy Jałowcowej.
Koszt: 2 000 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.12.    Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów.
Koszt: 50 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.13.    Przebudowa ulicy Nowej.
Koszt: 5 500 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.14.    Przebudowa ulicy Truchana.
Koszt: 500 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
Dyrektor MZUiM.
6.15.    Koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót prowadzonych w pasie drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zminimalizowanie utrudnień i zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego.
        Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.16.    Bieżące prowadzenie monitoringu nawierzchni ulic w celu skutecznego i możliwie szybkiego usuwania zagrożeń w postaci ubytków w nawierzchniach.  
         Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.17. Bieżące prowadzenie monitoringu miejsc niebezpiecznych – aktualizacja mapy wypadków.  
        Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.
6.18.  Prowadzenie Centrum Nadzoru Ruchu (zarządzanie ruchem drogowym).  
        Odpowiedzialny:
    Dyrektor MZUiM.

7.    DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ZAPOBIEGAWCZE.
7.1.    Organizowanie i przeprowadzanie kontroli szkół i przedszkoli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego - sprawdzenie przygotowania budynków i pomieszczeń pod względem wyposażenia i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Edukacji. 
7.2.    Koordynowanie, a w razie potrzeby także inicjowanie spotkań przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Edukacji.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.
7.3.    Bieżąca współpraca z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych, celem szybkiego reagowania na pojawiające się problemy oraz ze służbami mundurowymi, sądem rodzinnym i instytucjami wspierającymi wychowanie.
Odpowiedzialny:
    Komendant Miejski Policji.
7.4.    Współdziałanie w realizacji działań profilaktyczno – edukacyjnych „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa”.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej. 
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Miejski PSP.
    Komendant Straży Miejskiej.
    Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie.
    Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
    Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury.
    Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
    Prezes Zarządu Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
    Dyrektor Parku Śląskiego.
    Dyrektor Stadionu Śląskiego.
    Dyrektorzy chorzowskich placówek oświatowych.
    Dyrektorzy instytucji nadzorowanych przez Urząd Miasta Chorzów.
    Proboszczowie chorzowskich parafii.
7.5.    Zachęcanie dyrektorów szkół do organizowania przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Edukacji.
7.6.    Koordynowanie działań w zakresie corocznego przeprowadzania diagnozy poczucia bezpieczeństwa w szkołach i dostosowania programów profilaktycznych do zmieniających się okoliczności i potrzeb - szczególnie w celu zapobiegania zjawiskom agresji, przemocy, cyberprzemocy, uzależnień behawioralnych i narkomanii (w tym zażywania dopalaczy).
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Edukacji.
7.7.    Organizowanie w szkołach konkursów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz egzaminów na kartę rowerową.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Edukacji.
    Komendant Miejski Policji.
7.8.    Monitorowanie pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie współpracy ze szkołami oraz wspierania kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Edukacji.
7.9.    Realizacja w klasach II Szkół Podstawowych programu „Bezpieczne Życie”.
Koszt: 20 000,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
    Dyrektorzy Szkół Podstawowych.
    Komendant Miejski PSP.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Straży Miejskiej.
7.10.    Realizacja założeń  kampanii edukacyjno-profilaktycznej w ramach programu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw”. 
Odpowiedzialny.
    Komendant Miejski PSP.
7.11.    Realizacja założeń kampanii społecznej „Nie reagujesz akceptujesz”.
Odpowiedzialny.
    Komendant Miejski Policji.
7.12.    Prowadzenie kampanii edukacyjno-profilaktycznej w ramach programu „Z młodym kierowcą po doświadczenie”.
    Odpowiedzialny.
    Komendant Miejski Policji.
7.13.    Przekazywanie na bieżąco odpowiednim instytucjom informacji na temat poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 
    Komendant Miejski Policji.
7.14.    Przeprowadzenie przez administracje budynków mieszkalnych corocznej kontroli stanu technicznego:
•    instalacji i urządzeń gazowych,
•    instalacji elektrycznej,
•    instalacji odgromowej,
•    instalacji domofonowej,
•    przewodów kominowych i wentylacyjnych,
•    hydrantów, instalacji wodociągowej i p. poż.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.15.    Przeprowadzanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń na osiedlowych placach zabaw, zakup nowych urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.16.    Prowadzenie bieżących przeglądów osiedli, a także : 
•    naprawa i wykonanie nowych chodników, nawierzchni dróg oraz remonty nawierzchni podwórek,
•    naprawa stopni schodowych, 
•    naprawa ogrodzeń, dachów, balkonów,
•    modernizacja centralnego ogrzewania,
•    konserwacja i naprawa podświetlanej numeracji budynków, 
•    montaż oraz modernizacja oświetlenia klatek schodowych, piwnic oraz terenu zewnętrznego,
•    deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja budynków (piwnie, zsypy),
•    usuwanie przedmiotów ponadgabarytowych, wywóz gruzu,
•    prowadzenie w okresie zimowym działań związanych z mechanicznym odśnieżaniem osiedli, usuwaniem nawisów śnieżnych. 
•    prowadzenie w okresie zimowo wiosennym wycinki drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.17.    Prześwietlenie i wycinka drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia, nasadzenie krzewów ozdobnych, oznakowanie miejsc objętych zakazem wyprowadzania psów.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
7.18.    Kontynuacja prac zabezpieczających miejsca zabaw, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV-2.
Odpowiedzialny:
    Zakład Komunalny PGM.
7.19.    Prowadzenie prac konserwacyjno-naprawczych przez osoby uczestniczące w programie „praca za czynsz” oraz osoby skazane wykonujące prace społeczno-użyteczne, a także dystrybucja plakatów i ulotek, w ramach informowania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach - kontynuacja akcji informacyjnej w zakresie ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem.
Odpowiedzialny:
    Zakład Komunalny PGM.
7.20.    Zapewnienie drożności osiedlowych dróg pojazdom uprzywilejowanym, 
kontrola stanu technicznego wejść do budynków, zabezpieczenie pomieszczeń ogólnodostępnych w celu ochrony mienia przed kradzieżą. Remonty parkingów i dróg osiedlowych, w tym również wykonanie nowych miejsc postojowych.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.

8.    WŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW MIASTA DO DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
8.1.    Aktywizacja mieszkańców miasta w działania służące poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Odpowiedzialny:
    Uczestnicy programu Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa.

8.2.    Organizowanie spotkań mieszkańców miasta z przedstawicielami Rady Miasta w ramach cotygodniowego Dyżuru Radnego (spotkanie indywidualne lub zgłoszenia telefoniczne w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej).
 Odpowiedzialny:
    Dyrektor Kancelarii Rady Miasta.
8.3.    Zamieszczanie na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych lub na stronie internetowej informacji o telefonach do dzielnicowego: Policji, Straży Miejskiej, wykazu telefonów alarmowych i awaryjnych (aktualizacja i uzupełnianie braków w tym zakresie). 
Współpraca z funkcjonariuszami KMP, SM i KM PSP w zakresie informowania o zaistniałych incydentach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z patologiami.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
8.4.    Zamieszczanie na tablicach ogłoszeń informacji o terminach i miejscu organizowania otwartych spotkań mieszkańców z członkami Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta, przedstawicielami Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, MZUiM oraz Zarządców Zasobów Mieszkaniowych.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
8.5.    Współpraca z służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie wzajemnego informowania o zaistniałych w zasobach mieszkaniowych wydarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
Odpowiedzialny:
    Zarządcy Zasobów Mieszkaniowych.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Miejski PSP.
    Komendant Straży Miejskiej.

9.    DZIAŁANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ LUB AWARII, A TAKŻE REAGOWANIE W PRZYPADKU NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ.
9.1.    Doskonalenie działania Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.2.    Zawieranie umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi na realizację zadań w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, zagrożeń lub awarii.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.3.    Zakup sprzętu do magazynu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.4.    Utrzymanie Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta. 
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.5.    Koordynacja działań mających na celu zapewnienie kompleksowej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach kryzysowych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.6.    Opracowanie, wydruk i rozpowszechnienie plakatów oraz ulotek informacyjno-edukacyjnych  nt. szczepień przeciwko COVID-19 oraz  nt. profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
(ulotki 3000 szt., plakaty: 100 szt.).  Koszt: 860,00 złotych.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zdrowia.
9.7.    Prowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.
Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zdrowia.
9.8.    Zakup i dystrybucja środków ochrony osobistej i dezynfekcji, a także koordynowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, w tym transport osób do punktów szczepień.
 Odpowiedzialny:
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
9.9.    Utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Odpowiedzialny:
    Skarbnik Miasta.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zarządzania Kryzysowego.
9.10.    Przekazywanie informacji o zagrożeniach oraz sposobach zachowania i zasadach reagowania w sytuacji zagrożenia.
Odpowiedzialny:
    Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

10.    PROMOCJA PROGRAMU „BEZPIECZNE MIASTO 2022”.
10.1. Przekazywanie do mediów materiałów informacyjnych, a także informacji w zakresie przedsięwzięć podejmowanych i realizowanych w ramach Programu.
Odpowiedzialny:
    Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
10.2.Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Chorzowa informacji o spotkaniach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w mieście. Przygotowanie i rozesłanie do mediów informacji prasowych dotyczących organizowanych spotkań.
Odpowiedzialny:
    Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
    Komendant Miejski Policji.
10.3.Popularyzacja w prasie i mediach lokalnych informacji propagujących bezpieczne postawy, właściwe sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia. Prezentowanie w mediach informacji o aktualnych zagrożeniach, a także działaniach i osiąganych wynikach Policji w tym zakresie.
Odpowiedzialny:
    Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta.
    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
    Komendant Miejski Policji.
    Komendant Miejski PSP.

Zarządzenie Nr OR.26.2022http://bip.chorzow.eu/index.php?id=164371248236725721
    
    


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.